Politikalarımız

Politikalarımız

Amaç :

Bu metin, BTPLUS ın veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesine göre taşıdığı kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğünü gerçekleştirmesi adına hazırlanmıştır.

Kapsam :

BTPLUS a ait web sitesi üzerinden toplanan, işlenen ve saklanan kişisel verileri ve ilgili operasyonları kapsamaktadır.

 

Metinde Geçen Tanımlar:

- Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

- İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

- Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

- Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

- Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

- Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

- Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

 

Veri Sorumlusunun Açık Kimliği :

BTPLUS Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.

Adres: Ankara Asfaltı Yeşil Vadi Sok. Öneren İş Merkezi No:8 Kat:6 Ataşehir / İSTANBUL

Telefon: +90 216 256 64 64

E-posta: info@btplus.com.tr

Web Adresi : www.btplus.com.tr

Vergi Dairesi: KOZYATAĞI

Vergi Numarası: 086 048 0190

Ticaret Sicil Numarası: 806060

 

 

Toplanan Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:

BTPLUS web sitesi üzerinden aşağıdaki tip ve kategoride kişisel veri toplayabilmektedir.

1-Kimlik  :  Ad - Soyad, Doğum tarihi, Doğum yeri, T.C. kimlik no

2-İletişim : Adres, E-posta adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no

3-Müşteri İşlemleri : Sipariş bilgisi, Talep bilgisi, Teknik servis bilgisi, Sistem izleme bilgileri

4-İşlem Güvenliği : IP adresi bilgileri, Internet sitesi giriş çıkış bilgileri, Web sitesi kullanıcı adı ve parola bilgileri

5-Pazarlama : Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

Yukarıda belirtilen tipteki kişisel veriler BTPLUS tarafından yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle toplanabilir.

 

Elde Edilen Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Şartları:

Web sitesi üzerinden BTPLUS tarafından toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır.

1. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

2. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

3. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

4. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

5. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

6. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

7. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

8. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

9. Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

10. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

11. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

12. Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

13. Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

14. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

15. Talep / Şikayetlerin Takibi

16. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

17. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

BTPLUS web sitesi üzerinden topladığı kişisel verilerin, ancak 6698 nolu Kanun ile diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yukarıdaki amaçlar için işlenebileceğini ve ilgili Kanunun 4. Madde 2. Fıkrasında belirtilen aşağıdaki ilkelere uyumlu olarak işleyeceğini kabul eder.

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

- Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

BTPLUS, web sitesi üzerinden topladığı kişisel verileri, KVKK daki şartlara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşabilir.

1. Hissedarlar

2. İş Ortakları

3. Tedarikçiler

4. Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel Veriler; Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrası ve 6. Maddesi 3.Fıkrası kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın veya yukarıdaki amaçlarla Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrası ve 6. Maddesi 3.Fıkrası kapsamında açık rıza alınarak, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan

- Bilişim teknolojileri altyapısında (sunucu, hosting, bulut bilişim vb.) hizmet veren iş ortaklarımıza

- Güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere,

- İşbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri, GSM Operatörleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşlarına

- Hukuk ve Mali işler, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına,

- Satış, pazarlama ve BTPLUS ın faaliyetleri ile ilgili diğer alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri)

aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verileri İşlenen Kişilerin Kanuni Hakları

BTPLUS, KVKK ya uygun olmak kaydıyla, web sitesi üzerinden kişisel verilerini topladığı ilgili kişilerin aşağıdaki haklara sahip olduğunu belirtir.

- BTPLUS tarafından Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini isteme,

- Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Açık Rıza

BTPLUS tarafından yukarıda beyan edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve BTPLUS ın Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak BTPLUS tarafından, BTPLUS ın Müşterilerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için we sitesi aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.

Bu politika, BTPLUS a ait veya onun adına işletilen web siteleri üçüncü parti platformlar (Youtube, LinkedIn, Facebook vb.) üzerindeki web siteleri veya tüm bu platformlar üzerinden toplanan çeşitli ziyaretci bilgilerinin işlenme amaçlarını, politika içinde geçen tanımları, kapsamı, ilgili prosedürleri ve diğer gerekli bilgileri içerir.

Politika içinde yer alan tanımlar şunlardır.

Çerez (Cookie) : Çerez ziyaret edilen web sitelerinde ziyaretcinin cihazına (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) depolanan dosyalardır. Bu dosyalar genellikle ziyaret edilen web sitesini, bırakılan dosyanın ömrünü, yani geçerliliğini ve ne kadar süreyle cihazda tutulacağını ve diğer teknik bilgileri içerebilir. (Daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org adresleri incelenebilir.

Çerez Tipleri :

Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır.

Zorunlu Çerezler :  Web sitelerinin doğru çalışması için zorunlu çerezlerdir. Kimlik doğrulama ve ilgili fonksiyonlar ile oturum bilgileri ve güvenlik sağlama amaçlı kullanılır.Herhangi bir başka amac doğrultusunda kullanılmaz.

Fonksiyonel Çerezler : Web sitemlerini ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Ziyaretçinin dil, font tercih bilgileri kayıt edilir. Bu tür çerezlerin kullanımının kabul edilmemesi kullanıcaya özgü ayaların kullanılamamasına, tercihlerin hatırlanmasına engel olabilir.

Performans/Analiz Çerezleri : Web sitelerinin geliştirilmesi için gerekli çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımı hakkında bilgi toplar, sitenin doğru çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesinde veya kullanım sırasında karşılaşılan hataların bulunmasında kullanılır.

Reklam Çerezleri : Web sitelerinde veya diğer platformlarda ürün ve hizmet tanıtımı yapmak, kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılan çerezlerdir.

Kişisel Veri : Kullanıcıların web sitelerini ziyaretleri sırasında çerezler aracılığıyla toplanan kullanıcıya ait IP, cihaz, demografik, pazarlama ve davranış bilgileri vb. içerir.

Bu politika dahilinde çerezler sayesinde elde edilen bilgilerin işlenme amaçları şunlardır:

 • Web sitelerimizin işlevselliğini sağlamak, muhtemel geliştirmeler ile kullanımını kolaylaştırmak,
 • Ürün ve servislerimizi kullanıcıların deneyim ve ihtiyaçlarına göre özelleştirmek,
 • Kullanıcıların gelecekteki faaliyet ve deneyimlerini hızlandırmak,
 • Kullanıcıların web sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamak adına kişisel bilgi içermeyecek şekilde anonimleştirilmiş istatistiki verileri bir araya getirmek

için kullanılmaktadır.

 

BTPLUS web siteleri üzerindeki onay işlemleri sonucu, çerezlerin kullanılmasına onay verilmiş olur. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılması istenmiyorsa, tarayıcı ayarları değişitirilmeli veya ilgili siteler kullanılmamalıdır. Çerezlerin devre dışı bırakılması BTPLUS web siteleri üzerindeki kullanıcı deneyimini etkileyebilir.

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihler, kullanıcının web sitelerine erişim sağladığı her cihaza özel olarak ayrı ayrı yapılmalıdır. Aşağıdaki tabloda en çok kullanılan programların çerez ayarları ile ilgili sayfaları listelenmiştir.

 

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Daha detaylı bilgi için BTPLUS - Kişisel Veri Güvenliği Politikası incelenebilir.

BÖLÜMLER

 1. Doküman Bilgileri
 2. Giriş
 3. Amaç
 4. Tanımlar
 5. Kapsam
 6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar
  1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler
  2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
  3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
  4. Kişisel Verilerin Saklanması
  5. Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Yurt Dışına Aktarılması
  6. KVKK Kapsamında BTPLUS ın Aydınlatma Yükümlülüğü
  7. Kişisel Verilerin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler
 7. Diğer Hususlar
  1. Eğitim
  2. Denetim
  3. Süreklilik
  4. Uyuşmazlık
  5. Yürürlük ve Yürütme
  6. Revizyon ve Dağıtım
 8. İstisnalar
 9. Doküman Bilgileri

Hazırlayan : BTPLUS Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. Bilgi Güvenliği Komisyonu

Onaylayan : BTPLUS Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu

Onaylanma Tarihi : 30.04.2020

Yayınlanma Tarihi : 04.05.2020

Yürürlük : Kişisel Verileri Koruma Politikası, onaylanmasını müteakiben yürürlüğe girer, Kurumun www.btplus.com.tr adlı web sitesinde yayınlanır.

Doküman Versiyonu : 1.0

Güncelleme : Bu politika değişen şartlar, kanun ve mevzuatlara uyum ve diğer nedenlerden dolayı ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilecek, gerekli güncellemeler yapılacaktır.

 

 1. Giriş

6698 nolu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslarını düzenlemek[1] amacıyla hazırlanmıştır.

Kanun; 26 Aralık 2014 tarihinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı” olarak TBMM Başkanlığına sunulmuş, 24 Mart 2016 tarihinde kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Kanun çerçevesinde işlenen kişisel verilerin korunması, BTPLUS Bilişim Teknolojileri Tic. Ve Ltd. Şti. nin en önemli öncelikleri arasındadır. Tüm iş süreçleri bu esaslara göre güncellenmektedir.

 

 1. Amaç

Bu politika, BTPLUS ın veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu na göre taşıdığı yükümlülüklere göre gerçekleştireceği faaliyetlerde uyacağı, uygulayacağı ilgili çatı unsurları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. BTPLUS olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hedeflenmiştir.

 1. Tanımlar

Politika içinde kullanılan tanımlar[2] aşağıdadır.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

BTPLUS: BTPLUS Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şirketi ni

ifade eder.

 

 1. Kapsam

Bu politika, BTPLUS ın ticari faaliyetleri süresince iş ilişkisinde bulunduğu Çalışan, Çalışan Adayı, Müşteri, Potansiyel Müşteri, Ziyaretçi, Tedarikçi, Çözüm Ortağı, Hissedar ve diğer gerçek kişilerin kişisel verileri ile ilgili süreçleri kapsar.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Bu bölüm BTPLUS ın;

Kişisel verileri hangi ilkeler doğrultusunda işleyebileceği

Kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleme şartları

Kişisel verileri işleme amaçları

Kişisel verilerin saklanması ile ilgili gözeteceği hususlar ile

Kişisel veri sahibinin kanunda yer alan hakları

Kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılması

KVKK Kapsamında BTPLUS ın Aydınlatma Yükümlülüğü ve Veri sorumlusu olarak BTPLUS tarafından alınan veri güvenliği tedbirleri

hakkında bilgileri içermektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

BTPLUS ticari faaliyetleri süresince iş ilişkisinde bulunduğu gerçek kişilerin kişisel verilerini aşağıdaki ilkelere[3] uyarak işleyecektir.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

  1. Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

BTPLUS gerçek kişilerin kişisel verilerini aşağıdaki şartlara[4] uyacak şekilde işleyecektir.

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

BTPLUS gerçek kişilerin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki şartlara göre işleyebilir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Çeşitli kanallar vasıtasıyla BTPLUS tarafından toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır.

 1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 4. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 5. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 6. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 7. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 8. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 9. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 10. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 11. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 12. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 13. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 14. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 15. İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 16. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 17. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 18. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 19. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 20. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 21. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 22. Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 23. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 24. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 25. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 26. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 27. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 28. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 29. Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 30. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 31. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 32. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 33. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 34. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 35. Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 36. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 37. Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 38. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 39. Talep / Şikayetlerin Takibi
 40. Ücret Politikasının Yürütülmesi
 41. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 42. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 43. Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 44. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 45. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 46. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

 

  1. Kişisel Verilerin Saklanması

BTPLUS tarafından toplanan kişisel veriler, BTPLUS ın ticari faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla, ilgili kanun, mevzuat, yönetmelik vb. düzenlemelerin emrettiği  en fazla süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamlarda güvenlik tedbirleri alınarak saklanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, BTPLUS tarafından veya www.btplus.com.tr web sitesinde bulunan “KVKK Başvuru Formu” aracılığıyla yapılacak istekler üzerine veriler geri dönülemez biçimde silinecek, yok edilecek yada anonimleştirilecektir.

 

  1. Kişisel Verileri İşlenen Kişilerin Kanuni Hakları

BTPLUS, verisi işlenen ilgili kişilerin aşağıdaki haklara sahip olduğunu belirtir.

BTPLUS tarafından Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini isteme,

Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler bu maddedeki sayılmış hakları kullanmak istediklerinde, www.btplus.com.tr adresinde yer alan “KVKK Başvuru Formu” nu doldurmalı, ıslak imzalı bir nüshasını, BTPLUS iletişim adreslerine posta, iadeli taahhütlü mektup veya kvkk@btplus.com.tr  e- posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

BTPLUS ilgili başvurulara fiziki formatta veya elektronik posta aracılığıyla ilgili veri sahibine cevap verecektir. BTPLUS, isteğin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, mümkünse ücretsiz olarak talebi sonuçlandıracaktır.

İsteğin bir maliyet gerektirmesi halinde, BTPLUS tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınabilecektir. İsteklerin sonuçlandırılması sürecinde, BTPLUS tarafından veri sahibinden ek bilgi veya belge talep edilebilir.

Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, bu politikanın 8. Maddesi nde belirtilmiş ve KVKK da yer alan istisnai hallerde yukarıda sayılan hakları kullanamayacaklardır.

 

  1. Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Yurt Dışına Aktarılması

BTPLUS, KVKK şartlarına uygun olmak kaydıyla topladığı kişisel verileri yurt içindeki aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşabilir.

Hissedarlar

İş Ortakları

Tedarikçiler

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

BTPLUS, kişisel verileri yurt dışında hiç bir alıcı grubu ile paylaşmamaktadır.

 

  1. KVKK Kapsamında BTPLUS ın Aydınlatma Yükümlülüğü

BTPLUS, KVKK nın 10. Maddesinde belirtildiği üzere, kişisel verilerin toplanması öncesi yada kimi halerde toplanması sırasında veri sahiplerini aydınlatma yükümlülüğü uyarınca aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde bilgilendirecektir.

Veri sorumlusu ve veri temsilcisinin açık bilgileri,

Kişisel verilerin hangi amaçla işlenebileceği,

İşlenen kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışında kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Kişisel veri toplama yöntemleri ve ve veri toplamanın dayandığı hukuki sebebler,

KVKK’nın ilgili 11. Maddesi 1. Fıkrası nda sayılmış veri sahiplerinin diğer hakları.

BTPLUS, bu yükümlülük uyarınca veri toplama kanallarına özel aydınlatma metinleri hazırlamıştır. Bu metinlerin sonunda veri sahibinin açık rızasını almak için gerekli yöntem ve süreçler tasarlanmıştır. Veri sahiplerine açık rıza alımı sırasında seçim yapabilme hakkı tanınmıştır.

 

  1. Kişisel Verilerin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler

BTPLUS, KVKK da belirtilmiş[5]

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla,

kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tedbirler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu nun Ocak 2018 de yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehberi içinde yer alan idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

 1. Diğer Hususlar

 

  1. Eğitim

Bu politika çerçevesinde BTPLUS çalışanlarının işe alım ve çalışma dönemleri boyunca KVKK hakkında farkındalıklarının ve bilgi seviyelerinin artırılması amacıyla Kurum İçi periyodik eğitimler verilmektedir.

 

  1. Denetim

Bu politika dahilinde BTPLUS ın ticari faaliyetleri, KVKK ya uyumun devamlılığını sağlamak amacıyla Kurum İçi ve Kurum Dışı periyodik denetimlere tabi tutulmaktadır.  

 

 

  1. Sürekli İyileştirme

Bu politika, BTPLUS tarafından sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla geliştirilmeye devam etmektedir. 

 

  1. Uyuşmazlık

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile yürürlükte olan BTPLUS KVK Politikası arasında herhangi bir uyumsuzluk tesbit edilirse öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 

  1. Yürürlük

Bu politika, BTPLUS Yönetim Kurulu nun onayını müteakiben web sitesinde yayınlanması ile yürülüğe girer.

 

  1. Revizyon ve Dağıtım

Bu politika, BTPLUS Bilgi Güvenliği Komisyonu tarafından periyodik olarak gözden geçirilir ve dağıtımı gerçekleştirilir.

 

 1. İstisnalar

BTPLUS, KVKK nin 28. Maddesi 1. Fıkra sında belirtilen  

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi ile

 

 

 

 

 

KVKK nın 28. Maddesi 2. Fıkra sında belirtildiği üzere, KVKK nın amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddelerini

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

gibi istisnai hal ve durumlarda KVKK hükümlerini uygulamaz.

 

 

 

 

 

[1] 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu 1. Madde 1. Fıkrası ndan alınmıştır.

[2] 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu 3. Madde 1. Fıkrası ndan alınmıştır.

[3] 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu 4. Madde 2. Fıkrası ndan alınmıştır.

 

[4] 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5. Madde 1. ve 2. Fıkrası ile 6. Madde 1. ve 2. Fıkrası ndan alınmıştır.

 

[5] 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu 12. Madde 1. Fıkrası ndan alınmıştır.

Bavuru formu indirmek için tıklayın.

Sorunuz varsa bize yazın

Basit bir form doldurun ve hizmetlerimiz ve şirketimiz hakkında detaylı bilgi alın.

Sunumumuzu indirin

Basit bir form doldurup hizmetlerimiz ve şirketimiz hakkında ayrıntılı sunumu edinin.

Formununuz başarıyla iletilmiştir. Sunum birkaç saniye içinde indirilir. Eğer otomarik olarak indirilmedyse aşadağki linke tıklayın
x
loading...